[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ClinicComputer 1.0
.: .: องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ :. :.

นายจันทา เพชรประโคน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
  
การบริการพื้นฐาน  
 

ระบบบริการพื้นฐาน
          ๕.๑  การคมนาคม                                                                                                                                                            
                      - เส้นทางการคมนาคม  ส่วนมากเป็นถนนลูกรังและถนนหินคลุกซึ่งส่วนมากเป็นสภาพชำรุดทรุดโทรม  ทำให้การสัญจรไปมาไม่สะดวกโดยเฉพาะในฤดูฝน
          ๕.๒  การโทรคมนาคม
                      - ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข (ย่อย)                  ๑        แห่ง
                      - โทรศัพท์สาธารณะ                                    ๑๑      แห่ง     
          ๕.๓  การไฟฟ้า 
                      - มีไฟฟ้าใช้ยังไม่ครบทุกครัวเรือนเนื่องจากมีการก่อสร้างบ้านใหม่และอยู่ที่ห่างไกลชุมชน