[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ClinicComputer 1.0
.: .: องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ :. :.

นายจันทา เพชรประโคน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
  
สภาพทางเศรษฐกิจ  
 

สภาพทางเศรษฐกิจ
 
          ๑.  อาชีพ
                     ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  เช่น  ทำนา  ทำสวน  ปลูกผัก  เลี้ยงสัตว์ เป็นรายได้หลักของครอบครัว โดยหลังฤดูเก็บเกี่ยวมีอาชีพเสริมคือรับจ้างทั่วไป รวมทั้งอพยพไปทำงานต่างจังหวัด
          ๒.  หน่วยธุรกิจในเขต อบต.
                     - โรงสี (ขนาดเล็ก)                                    ๑๗      แห่ง
                     - ค้าขาย                                               ๘๙       แห่ง
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านเกษตรและท้องถิ่น)
๑.  ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน
๒.  ข้อมูลด้านเกษตรกรรม
๓.  ข้อมูลด้านแหล่งน้ำทางการเกษตร
๔.  ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกิน น้ำใช้