[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ClinicComputer 1.0
.: .: องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ :. :.

นายจันทา เพชรประโคน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
1/พ.ย./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์ รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562
30/ต.ค./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
11/ต.ค./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์ นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒
15/ส.ค./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์ นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒
9/ก.ค./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.ประจำปี 2561
28/มิ.ย./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส อบต.สำโรง
28/มิ.ย./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ ก.อบต.จ.บร หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยว
28/มิ.ย./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์ แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล อบต.สำโรง
25/มิ.ย./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมและการรับสินบน
25/มิ.ย./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์ มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
25/มิ.ย./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์ มาตรการเสริมสร้างความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
25/มิ.ย./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
25/มิ.ย./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
25/มิ.ย./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์ รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2561
24/พ.ค./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์ รายงานสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส
15/พ.ค./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์ พิธีเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกัดลิ้น ตำบลสำโรง อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562
15/พ.ค./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน
1/พ.ค./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ
7/ธ.ค./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญ หน่วยงานเสนอโครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
29/พ.ย./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์ แบบสำรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ
12/ก.พ./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายตะวันออกเส้นที่ 1 หมู่ที่ 10 บ้านไทรงาม ตำบลสำโรง อำเภอพลับพลชัย จังหวัดบุรีรัมย์

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>