info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
สำโรง
อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31250 โทร.044 634950 แฟกซ์ 044 634961


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 98
จัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพและผลิตภัณฑ์ชุมชน “การทำอุปกรณ์ทางการเกษตร” ประจำปีงบประมาณ 2564 (9 ภาพ)
รายละเอียด : วันที่ 22 กันยายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง จัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพและผลิตภัณฑ์ชุมชน “การทำอุปกรณ์ทางการเกษตร” ประจำปีงบประมาณ 2564 ขึ้น เพื่อเพิ่มพูนทักษะในอาชีพให้แก่ ผู้ที่ประกอบอาชีพทางการเกษตร ผู้มีรายได้น้อย กลุ่มผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่
ผู้โพส : admin
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารหน่วยงาน
นายชำนาญ งามสระคู
ปลัด ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.สำโรง
นายชำนาญ งามสระคู
ปลัด ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.สำโรง
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
folder มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์-หรือผลประโยชน์ซับซ้อนและการให้หรือรับสินบน
folder มาตรการเสริมสร้างความโปร่งใสในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน