ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการบุคคลประจำรถน้ำดับเพลิง (นายอรรถพันธุ์ งานประโคน) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง