messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
สำโรง
อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์
folder ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาและ แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา 1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น 4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดล้อมให้บ้านเมืองน่าอยู่ 5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเกษตรกรรม แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น 1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน - ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษา ซ่อมแซมถนน ทางระบายน้ำ สะพาน ท่อระบายน้ำ - การพัฒนาขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ - การพัฒนาผังเมือง ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร - ก่อสร้างระบบประปาและขยายเขตประปาภูมิภาค 2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ - นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น - การพัฒนาการศึกษาในระบบและนอกระบบ - การพัฒนาภูมิปัญญา ศิลปะประเพณีและวัฒนธรรม 4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดล้อมให้บ้านเมืองน่าอยู่ - การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี - การพัฒนาส่งเสริมสุขภาพอนามัยกีฬาและนันทนาการ - การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้บ้านเมืองน่าอยู่ - การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเกษตรกรรม - การส่งเสริมศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการเพิ่มผลผลิตโดยใช้ปรัชญา - เศรษฐกิจพอเพียง - การปรับปรุงผลผลิตและวิธีการเพื่อลดต้นทุนทางการเกษตร